Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI

Ngày 23/4/2015, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XI của Đảng”cho tất cả đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở. 

 

 

NQTW10

Quang cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI) 

Tại hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở được nghe đồng chí Nguyễn Minh Tuyết, UV BTV Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu các nội dung Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI), gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII; báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) …

Trong dịp này, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ đề nghị các Chị bộ trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) một cách thiết thực và phù hợp, nhằm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, định hướng những nội dung cần góp ý cho các dự thảo văn kiện đại hội.

Thái Kiều Mỵ 

Lượt xem: 865 lượt

Tìm kiếm

00130984