Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Hạ tầng kỹ thuật

- Phòng Ứng dụng CNTT

- Phòng Đào tạo và Hỗ trợ Quản lý Dự án

2. Sơ đồ tổ chức:

SoDo

icon BAN GIÁM ĐỐC

- Giám đốc:

HinhDaiDien

Ông Phan Văn Nam

ĐT: 0292 3751567         DT: 0989 171 365

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Phó Giám đốc:

HinhDaiDien

Ông Lê Hồng Anh

ĐT: 0292 3893938          DT:0932 898 964

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Giám đốc:

HinhDaiDien 

Bà Thái Kiều Mỵ

ĐT: 0292 3690699          DT: 0908 234 523

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Giám đốc:

HinhDaiDien

Ông Huỳnh Anh Khoa

ĐT: 0292 3797888          DT: 0939 888 498

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


icon CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP

- Trưởng phòng:

Ông Phạm Tiến Phúc

ĐT: 0292 3761937          DT: 0909 343 060

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. PHÒNG HẠ TẦNG- KỸ THUẬT

- Trưởng phòng:

Ông Nguyễn Như Tuấn

ĐT: 08 07 12 14             DT: 0979 198 378

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. PHÒNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Trưởng phòng:

Ông Đoàn Đình Hổ       

ĐT: 0292 3762333          DT: 0909 758 112

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Trưởng phòng:

Ông Lê Hoàng Minh

ĐT: 0292 3690888         DT: 0939 190 019

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Hình ảnh hoạt động

Tìm kiếm

00137595