Chức năng, nhiệm vụ

v    Chức năng:

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố; trực tiếp quản lý, vận hành trung tâm dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung của Ủy ban nhân dân thành phố thành phố; quản trị, vận hành kỹ thuật Cổng Thông tin Điện tử thành phố (Cantho Portal); cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp được ngân sách đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định

v    Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Quản lý, vận hành ổn định, an toàn hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước thuộc UBND thành phố bao gồm: Trung tâm dữ liệu, Mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối UBND thành phố đến các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn; đảm bảo cung cấp ổn định, an toàn các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan nhà nước như: hệ thống xác thực (AD), hệ thống thư điện tử, hệ thống phân giải tên miền (DNS), lưu ký trang tin điện tử (Webhosting), dịch vụ truy cập internet, hệ thống bảo mật.

2. Tham mưu, đề xuất, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố.

3. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật, dịch vụ đảm bảo vận hành ổn định, an toàn hệ thống hội nghị truyền hình; vận hành, hỗ trợ vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình các sở ban ngành và các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thuộc thành phố.

4. Phối hợp, hợp tác, thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính của thành phố; kiểm tra, giám sát và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng các cơ quan nhà nước và trung tâm dữ liệu.

5. Tổ chức các hoạt động thu thập, cập nhật, biên tập thông tin, đăng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, thực hiện các nhiệm vụ do Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố phân công.

6. Quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động Cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị Sở ban ngành, UBND quận, huyện.

7. Quản lý, vận hành, thuê đơn vị bảo trì, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của thành phố theo sự phân công của Sở Thông tin và Truyền thông, như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến…

8. Tham mưu, tham gia trong việc tổ chức, triển khai thực hiện chính quyền điện tử thành phố, thành phố thông minh.

9. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chính sách về phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo sự phân công của Sở Thông tin và Truyền thông.

10. Nghiên cứu thiết kế, xây dựng, sản xuất, phát triển các sản phẩm phần mềm, phần cứng phục vụ trong các cơ quan Đảng, nhà nước và tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

11. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, thẩm tra, thẩm định, đánh giá trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai phần mềm ứng dụng, gia công sản xuất phần mềm, cung cấp phần mềm thương mại; cung cấp, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì hệ thống mạng và các loại thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông; cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động truyền thông và các dịch vụ quảng cáo thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Cung cấp các dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; cho thuê văn phòng làm việc.

13. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, ngoại ngữ chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

14. Tham gia tư vấn, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin khi được Sở Thông tin và Truyền thông giao.

15. Hợp tác trong nước, quốc tế về lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao.

16. Tổ chức, quản lý công chức, viên chức và người lao động; tiếp nhận, quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản, tài chính của đơn vị theo quy định của pháp luật.

17. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Thông tin và Truyền thông.

18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan theo quy định.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

 

 

Hình ảnh hoạt động

Tìm kiếm

00138151