Tuyển dụng vị trí kế toán năm 2023

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; và Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; và Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài Chính về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Công văn số 317/STTTT-VP ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức năm 2023; và Kế hoạch số 32/KH-TTCNTT&TT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức năm 2023;

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có nhu cầu tuyển dụng 01 (một) viên chức làm việc tại vị trí kế toán thuộc Phòng Hành chính – Đào tạo.

1. Hình thức tuyển dụng:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng:
- Số lượng: Tuyển dụng 01 (một) chỉ tiêu viên chức cho vị trí việc làm Kế toán viên thuộc Phòng Hành chính – Đào tạo.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn:
3.1. Điều kiện chung
Theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:
*Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm như sau:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch nhân thân rõ ràng, không vi phạm pháp luật;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
3.2. Tiêu chuẩn
a) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;
b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Hồ sơ dự tuyển:
a) Người dự tuyển nộp Phiếu Đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
b) Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung tự kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển; Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo; Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng (từ ngày 23/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/03/2022).
- Địa điểm nhận phiếu dự tuyển: Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Phòng hành chính - Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ, địa chỉ: số 29 đường Cách mạng tháng 8, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hoặc gửi qua đường bưu chính. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Điện thoại: 0292.3761.937
Thông báo tuyển viên chức năm 2023 được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ.

 Tải thông báo tại đây

Read 189 times

Tìm kiếm

00658829