Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng (8)

Thực hiện công văn số 1528/UBND-NC ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Quy định số 588-QĐ/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Để đảm bảo thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện bàn giao Bản kê khai tài sản, thu nhập theo thẩm quyền.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định

Thông tin cụ thể xem trong file đính kèm.

Thực hiện Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-ƯBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022;
Kế hoạch số 63/KH-STTTT ngàỵ 11 tháng 01 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ban hành Ke hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 202, cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Thực hiện Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021 của thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 590/KH-STTTT ngày 06 tháng 04 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-STTTT ngày 19/01 /2020 cua Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cần Thơ (sau đây gọi tẳt là Trung tâm) ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021, cụ thể như sau:

Tài liệu các Văn bản pháp luật về Phòng chống tham nhũng

Những năm qua, Thành ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố luôn chú trọng quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm;

Tìm kiếm

00723908